Lô 102m2 đối lưng Nam Kì Khởi Nghĩa (Đường chính, vành đai)

$3,620,000,000.00